Posts Tagged ‘ Edible Chrysanthemum ’

Edible Chrysanthemum – Tần Ô

Mar 1st, 2007 | By | Category: Herb Directory

Vietnamese Name: Tần Ô, Rau Cú, Caỉ Cúc

Common Culinary Name: Edible Chrysanthemum, Garland Chrysanthemum, Chrysanthemum Greens, Chop Suey Greens…